Prawo i Sprawiedliwość

Newsletter

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informujemy, co następuje. 

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 84/86, 02-018 Warszawa, adres e-mail: biuro@pis.org.pl 

Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane  na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu przesyłania, w ramach newsletter’a,  bieżących informacji i aktualności dotyczących działalności Partii Prawo i Sprawiedliwość, a także w celu ewentualnego wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres udzielonej przez Pana / Panią zgody, a po tym czasie, przez okres niezbędny na wywiązanie się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.

Pana / Pani dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (i przesyłanie newslettera) w każdym czasie. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi newslettera.  

Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.