W PE o przyszłości europejskiej demografii

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej EKR ds. Demografii, której przewodniczącym jest profesor Zdzisław Krasnodębski. Gościem specjalnym był prof. Gerard Francois Dumont z paryskiej Sorbony, specjalizujący się w demografii ekonomicznej i geopolityce.

Wykład prof. Dumonta dotyczył przede wszystkim stanu europejskiej demografii i zaleceń dla formułowania polityk europejskich. Naukowiec podkreślał, że dziś Europa mierzy się ze zjawiskiem tzw. zimy demograficznej, czyli okresu, w którym występują niskie wskaźniki demograficzne, spadek liczebności urodzeń i jednoczesne starzenie się społeczeństwa europejskiego.
Najniższy poziom dzietności odnotowuje się w krajach południowych, szczególnie w Portugalii i Hiszpanii, zaś Polska znajduje na niechlubnym trzecim miejscu.

Prof. Dumont wskazywał na kluczowe problemy związane ze zjawiskiem zimy demograficznej, w tym m.in. na wyludnianie Europy, starzenie się społeczeństwa i związane z tym wyzwania w strukturze finansów publicznych, możliwość łączenia przez kobiety obowiązków macierzyńskich z zawodowymi oraz migracje wewnętrzne i zewnętrzne na terenie UE.

Zdaniem prof. Dumonta obecny niż demograficzny w większości krajów UE wynika ze złego prowadzenia polityki rodzinnej czy wręcz jej braku. Państwa, które postrzegają ten aspekt jako istotny i przeznaczają wysokie nakłady finansowe na kompleksowe rozwiązania w zakresie polityki prorodzinnej, mogą pochwalić się wysokim wskaźnikiem dzietności. Prof. Dumont przywołał tu przykład Francji, która nie tylko przeznacza wysokie środki na politykę prorodzinną, ale wykazuje się także społeczną akceptacją dla tworzenia warunków umożliwiających zwłaszcza kobietom łączenie pracy zawodowej z macierzyństwem.

Według prof. Dumonta bardzo potrzebna jest dziś wymiana doświadczeń w zakresie polityki demograficznej między państwami członkowskimi. Wśród narzędzi polityki prorodzinnej powinny znaleźć się przede wszystkim przywileje podatkowe dla rodzin z dziećmi oraz odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni miejskich.

Prof. Zdzisław Krasnodębski podkreślił, że dziś wiele państw, w tym Polska nie posiada polityki rodzinnej o jasno określonych celach, co stanowi jeden z czynników pobudzających migrantów do wyjazdu z ojczyzny. „W Polsce mamy dziś do czynienia ze zjawiskiem tzw. eurosierot, będącego efektem pozostawiania w kraju rodzin przez osoby udające się na zarobek za granicę, np. do Wielkiej Brytanii” - mówił prof. Krasnodębski. Europoseł zaznaczył konieczność sformułowania odpowiedniej polityki rodzinnej w Polsce, nastawionej właśnie na rodzinę.
Lista aktualności