Expose Premier Beaty Szydło

- Obejmuję urząd premiera RP w czasie, w którym nasz świat budowany na wartościach wolności, demokracji i tolerancji coraz agresywniej atakowany jest przez tych, którzy nie szanują prawa do wolności innych. Nie zgadzamy się na taką wizję świata - powiedziała
Premier RP Beata Szydło w Sejmie podczas expose.

Prezes Rady Ministrów mówiła o priorytetowych planach rządu.
- Chcę jasno powiedzieć: dotrzymamy obietnic. W pierwszym rzędzie będą to: program 500 zł na dziecko począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach od pierwszego, obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, podniesienie do 8 tys. sumy wolnej od podatku oraz darmowe leki od 75. roku życia - oświadczyła.

Beata Szydło zwróciła uwagę na konieczność rozwoju przedsiębiorczości.
- Chodzi nam przede wszystkim o wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. (…) Jestem przekonana, że młode pokolenie Polaków, najlepiej wykształcone w całych dziejach Polski, może być zaczynem wielkiej gospodarczej aktywności. To powinna być nowa, wielka fala polskiej przedsiębiorczości - zauważyła.

Premier RP stwierdziła, że jedną z najważniejszych kwestii jest polityka rozwoju.
- Musimy w pełni sięgnąć do własnych, wcale niemałych zasobów. To często atakowany, a nawet wykpiwany projekt biliona złotych na rozwój. Bilion to symbol, symbol wielkiego przedsięwzięcia. Jego sens można ująć też inaczej. Należy znaczne zwiększyć udział inwestycji w PKB - podkreśliła.

Prezes RM odniosła się także do pomocy rodzinom i zmniejszenia bezrobocia.
- Rodzinom potrzebna jest też praca i przyzwoita płaca, mieszkania, dobra opieka zdrowotna. To też plan budowy wielkiej ilości nowych miejsc pracy - powiedziała.

Beata Szydło mówiła o zmianach w służbie zdrowia.
- Powstał swego rodzaju przemysł wykorzystywania środków NFZ. Proceder ten zostanie zdecydowania ukrócony. Nie ma tu innego sposobu niż powrót do finansowania budżetowego wraz z właściwymi dla niego rygorami - oświadczyła.

Premier RP postawiła przed rządem wyzwanie polepszenia sytuacji osób starszych.
- Wielkim wyzwaniem jest sprawa niskich emerytur. Podobnie jak w latach 2005-07 będziemy dążyli do ich podnoszenia, w szczególności jeśli chodzi o emerytury najniższe, niepozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb - stwierdziła.

Prezes RM poruszyła kwestę rozwoju wsi.
- W sprawie wsi w centrum jest słowo wyrównanie - wyrównanie poziomu życia, wyrównanie szans. Ale jest też inny problem, problem polskiej własności. Ziemia polska powinna należeć do Polaków - mówiła.
- Proces tzw. „zwijania państwa” musi być zatrzymany, a w wielu wypadkach wręcz odwrócony. Nie nastąpi to z dnia na dzień, ale w pewnej perspektywie zostanie przeprowadzony „powrót” państwa na wieś i do mniejszych miast - dodała.

Beata Szydło zapowiedziała zmiany w oświacie i szkolnictwie wyższym.
- Przywrócenie modelu 8+4 uważamy za konieczny. Chcemy też odbudować szkolnictwo zawodowe. (…) Będziemy czynić też wszystko by na uczelnie powrócił nastrój wolności badań, wolności wypowiedzi, wolności kontaktów zewnętrznych z ludźmi reprezentującymi różne, także niepoprawne poglądy - podkreśliła.

Premier RP zwróciła uwagę na konieczność reform sądownictwa.
- Potrzebne są zmiany odnoszące się do procesu legislacyjnego, jego większego zabezpieczenia przed błędami, a także przed wpływem czynników zewnętrznych, przed naciskami lobbystycznymi - oświadczyła.

Swoje przemówienie Prezes RM zakończyła prośbą o współpracę i udzielenie wotum zaufania.
- W tych niepewnych czasach musimy być razem, dziś jedynie działanie oparte na współpracy, zgodzie i porozumieniu jest działaniem odpowiedzialnym. Proszę całą Wysoką Izbę o merytoryczna i zgodną współpracę. Tego oczekuje od nas Polska, tego oczekują Polacy -podsumowała Beata Szydło.

Lista aktualności