Proces budowy unii gospodarczej i walutowej musi być przejrzysty

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. W ramach tego zagadnienia poruszono kwestie związane z zatrudnieniem i aspektami społecznymi w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 rok. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał Europoseł Czesław Hoc.

Europoseł PiS podkreślił, że w omawianym dokumencie są zawarte słuszne kwestie dotyczące wzrostu zatrudnienia i godnych miejsc pracy, ograniczania ubóstwa, wspierania osób ze skrajnych grup wiekowych, zwiększania dostępu do edukacji, troska o małych i średnich przedsiębiorców, integracja osób niepełnosprawnych na rynku pracy czy też inicjatywy na rzecz jednolitego rynku cyfrowego. Hoc przywołał dane Eurostatu, z których wynika, że 44% Europejczyków nie posiada umiejętności cyfrowych podczas gdy 90% wszystkich miejsc pracy wymaga ich posiadania.

- Jednak trudno zgodzić się, by Europejski Filar Praw Socjalnych był zaprojektowany jako uzupełnienie krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Jego włączenie do semestru europejskiego będzie próbą forsowania jednolitych standardów w polityce społecznej, które przecież pozostają w kompetencji państw członkowskich - mówił.

Zaznaczył, że regulacje unijne lub krajowe nie mogą tworzyć nowych barier na rynku wewnętrznym, osłabiając konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej. 

- Proces budowy unii gospodarczej i walutowej musi być przejrzysty i zgodny z zasadami jednolitego rynku - podsumował Hoc.

Lista aktualności