Europoseł J. Wiśniewska ws. transgranicznego umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych

Europoseł Jadwiga Wiśniewska zwróciła się z interwencją do Rady Europejskiej jak i do Komisji Europejskiej w sprawie transgranicznego umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.
- W Unii Europejskiej, pomimo wyraźnego i niebudzącego wątpliwości zobowiązania wynikającego z aktów prawa międzynarodowego, wciąż obserwuje się poważne naruszenia praw dziecka w sytuacji, gdy musiało ono zostać oddzielone od rodziców biologicznych i umieszczone w transgranicznej rodzinie zastępczej - wskazuje.

W interpelacji przywołuje Art. 20 Konwencji o Prawach Dziecka, który stwierdza, iż kierując dziecko do rodziny zastępczej, należy uwzględnić kwestie takie jak jego tożsamość etniczna, religijna, kulturowa oraz językowa.

- Tylko przestrzegając tych zapisów możliwe jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa nie tylko fizycznego, ale i psychicznego - przekonuje.

Europoseł PiS podkreśla, że mimo tak jednoznacznego brzmienia Konwencji, która obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich, przepływ informacji o odebraniu dziecka rodzicom jest znikomy.

- Zazwyczaj, ani organy socjalne ani sądy nie podejmują z urzędu działań zmierzających do poszukiwania rodziny zastępczej zgodnej ze wskazaniami art. 20 Konwencji ONZ o Prawach Dziecka - zauważa.

W interpelacji europoseł PiS pyta, czy Rada i Komisja dostrzegają  problem związany z umieszczaniem dzieci w transgranicznych rodzinach zastępczych, które nie gwarantują dziecku pobytu w środowisku zbliżonym do rodziny biologicznej pod względem języka, religii czy kultury oraz jakie działania planują podjąć w celu uwzględnienia zapisów art. 20 Konwencji ONZ o Prawach Dziecka w rozporządzeniu Bruksela II bis ((WE) 2201/2003).

W styczniu Jadwiga Wiśniewska i Ryszard Czarnecki zorganizowali w Parlamencie Europejskim międzynarodowe wysłuchanie publiczne poświęcone problemowi transgranicznego umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik przestawił polskie propozycje zmian w tym zakresie zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym. W wydarzeniu wzięli udział politycy i eksperci z wielu państw członkowskich, m.in. z Polski, Węgier, Niemiec czy Holandii.

Lista aktualności