Europoseł J. Wiśniewska: Warto naśladować Polskę

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat wdrożenia filaru społecznego. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrali posłowie Jadwiga Wiśniewska i Czesław Hoc.

Jadwiga Wiśniewska podkreśliła, że Europejski Filar Praw Socjalnych jest działaniem wzmacniającym społeczny wymiar UE. 

- To dobry kierunek, bo Europę stanowią jej obywatele. Pragnę jednak podkreślić, że filar społeczny powinien być traktowany jak mapa drogowa. Tak więc dobrze, że jest on formą nielegislacyjną - powiedziała.

Europoseł PiS zaznaczyła, że filar społeczny powinien wspierać funkcjonowanie rynków pracy i systemów ochrony socjalnej jednocześnie uwzględniając kompetencje krajowe i zasadę pomocniczości, gdyż to państwa członkowskie są odpowiedzialne za budowanie zasad i praw społecznych a Unia Europejska może w tej materii służyć pomocą.

- Chciałabym w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę na bardzo skuteczny program społeczny realizowany przez polski rząd. Dzięki wzrostowi wynagrodzeń, spadkowi bezrobocia, programowi 500+ według Eurostatu stanęliśmy na pierwszym miejscu wśród krajów unijnych w walce z ubóstwem. Warto nas naśladować - podkreśliła.

Czesław Hoc przypomniał, że Europejski Filar Praw Socjalnych obejmuje 3 kategorie celów i zadań: równe szanse i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy, oraz ochronę socjalną i integrację społeczną. 

- To dobra idea, dobry dokument. Bardzo ważny jest fakt, iż dokument pozwala na zastosowanie różnorodności polityk społecznych poszczególnych krajów członkowskich i jest jedynie kierunkowskazem a nie ujednoliconym obowiązkiem w kreowaniu standardów społecznych - mówił Europoseł.

Zaznaczył, że ten dokument to też swoista europejska odpowiedź na niekorzystne efekty globalizacji jako sprawiedliwe wyrównywanie dysproporcji. 

- Zdecydowanie upominamy się w nim, by Europa stała się autentycznym ambasadorem i wzorcem wartości społecznych. Sprzeciwiamy się natomiast wszelkim próbom Komisji dążącym do unifikacji systemu zabezpieczenia społecznego w poszczególnych państwach członkowskich UE - powiedział.

Lista aktualności